“Citati Mao Cedunga” 1. Komunistička partija

“Citati Mao Cedunga” 1. Komunistička partija

Sila koja u srži predvodi naš cilj je Kineska komunistička partija. Teoretska osnova kojom se vodimo je Marksizam-Lenjinizam.

 

Da bi bilo revolucije, mora postojati revolucionarna partija. Bez revolucionarne partije, bez partije izgrađene na Marksističko-Lenjinističkoj revolucionarnoj teoriji i u Marksističko-Lenjinističkom revolucionarnom stilu, nemoguće je voditi radničku klasu i široke narodne mase u pobjedu protiv imperijalizma i njihovih sluga.

 

Bez napora Kineske komunističke partije, bez kineskih komunista kao glavne podrške kineskom narodu, Kina nikad ne može postići nezavisnost i oslobođenje, ili industrijalizaciju i modernizaciju svoje poljoprivrede.

 

Kineska komunistička partija je srž vođstva čitavog kineskog naroda. Bez ove srži, socijalistički cilj ne može pobijediti.

 

Dobro disciplinovana partija naoružana teorijom Marksizma-Lenjinizma, koristeći metodu samokritike i povezana sa narodnim masama; vojska pod vođstvom takve partije; jedinstveni front svih revolucionarnih klasa i svih revolucionarnih grupa pod vođstvom takve partije – ovo su tri glavna oružja sa kojima smo pobijedili neprijatelja.

 

Moramo imati vjeru u mase i moramo imati vjeru u partiju. Ovo su dva glavna principa. Ako sumnjamo u njih, nećemo postići ništa.

 

Naoružana Marksističko-Lenjinističkom teorijom i ideologijom, Komunistička partija Kine je donijela novi način rada kineskom narodu. Način rada koji u suštini podrazumijeva integraciju teorije sa praksom, stvarajući bliske veze sa masama i upražnjavajući samokritiku.

 

Nijedna politička partija ne može voditi veliki revolucionarni pokret ka pobjedi ukoliko ne posjeduje revolucionarnu teoriju i znanje o istoriji, i ukoliko nema dubok hvat na praktični pokret.

 

Kao što smo nekad govorili, pokret ispravljanja grešaka je „širok pokret marksističke edukacije”. Ispravljanje znači da čitava partija proučava Marksizam kroz kritiku i samokritiku. Zasigurno možemo više naučiti o Marksizmu u toku pokreta ispravljanja.

 

Ogroman je posao osigurati bolji život za više stotina miliona ljudi u Kini, i izgraditi našu ekonomski i kulturno nazadnu zemlju u bogatu i moćnu sa visokim stepenom kulture. I upravo da bi mogli dostojno uraditi ovaj posao i raditi sa svim ostalim nepartijskim ljudima koji se vode visokim idealima i koji su odlučni da provedu promjene, moramo proći kroz pokrete ispravljanja grešaka, kako sad tako i u budućnosti, i da se uvijek rješavamo onoga što je pogrešno.

 

Politika je početna tačka svakog praktičnog rada revolucionarne partije i ispoljava se u procesu i u krajnjim rezultatima djelovanja te partije. Revolucionarna partija provodi politiku kada god djeluje po pitanju nečega. Ako ne provodi pravilnu politiku, provodi pogrešnu politiku; ako ne provodi određenu politiku svjesno, onda je provodi naslijepo. Ono što nazivamo iskustvom je proces i krajnji rezultat sprovođenja politike. Samo kroz praksu naroda, tj. kroz iskustvo, možemo potvrditi da li je politika ispravna ili pogrešna, i možemo utvrditi do koje mjere je ispravna ili pogrešna. Međutim, praksa naroda, pogotovo praksa revolucionarne partije i revolucionarnih masa, ne može biti vezana uz bilo koju politiku. Stoga, prije nego što se preduzme bilo kakvo djelovanje, članovima partije i masama moramo objasniti politiku koju smo formulisali unutar datih okolnosti. Ako se to ne desi, članovi partije i mase će se udaljiti od našeg vođenja te politike, vodiće se slijepo i vršiće pogrešnu politiku.

 

Naša partija je iznijela opštu liniju i opštu politiku kineske revolucije kao i razne posebne linije rada i posebne politike. Međutim, dok se mnogi drugovi sjećaju posebnih linija rada i posebnih politika partije, često zaboravljaju opštu liniju i opštu politiku. Ako zaista zaboravimo partijsku opštu liniju i opštu politiku, onda ćemo biti slijepi i napola spremni, zbunjeni revolucionari, i kad budemo provodili posebnu liniju rada i posebnu politiku, izgubićemo naše znamenje i kolebaćemo se čas lijevo, čas desno, i ono što radimo će zbog toga platiti.

 

Politika i taktika su život partije; vodeći drugovi na svim nivoima im moraju pridavati punu pažnju i nikad ne smiju ni zbog čega da ih zanemare.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s